פרטי לקוח


תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "sentinelone-edr.co.il" (להלן:"האתר") המופעל על ידי איי.פי מחשבים בע"מ (להלן:"המפעילה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות משתמשים רשומים וגולשים שאינם רשומים (כל אחד מאלה להלן: "משתמש"), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

 

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן, כניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה (כפי שיהיו מעת לעת  והתחייבות לפעול על פיהם). אנא עיין היטב בתנאים אלה. 

 

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

התכנים והשירותים הניתנים באתר

 

  1. האתר כולל שירותי אספקה והפצת תוכנות ושירותים.
  2. מובהר, כי אין במידע המוצג באתר ובשירותים משום תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום המחשוב ו/או אבטחת המידע בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

אחריות

 

האתר בכללותו, לרבות התוכנות, שירותים, המידע, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע אחר וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS"), ללא כל התחייבות כלשהי מצד המפעילה, ובכלל זה ללא כל התחייבות של המפעילה כי המידע מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר, השירותים, התכנים המופיעים באתר והמידע, אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. כל העושה במידע ובתכנים המופיעים באתר, או בשירותים המוצעים בו שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד. עוד מובהר, כי על אף מאמציה של המפעילה, אין יכולת להבטיח כי המידע המופיע באתר או המוזן בו על ידי משתמש יהיה חסין מפני פריצות, גישה לא חוקית, קלקולים, ליקויים, תקלות וכיוצא באלה.

על אף שהמפעילה פועלת להבטיח שהתכנים באתר יהיו מדויקים ו/או עדכניים ו/או שלמים, אין יכולת למפעילה להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה והיא אינה אחראית לכך. בהתאם, המשתמש לוקח בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.

בשל כל האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית במפורש או במכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מקבלת השירותים. יתרה מכך, המפעילה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגם או תקלה בתוכנה של המפעילה או באתר או בגישה לאתר ו/או זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים ומידע המופיעים בפרסומים רשמיים בכתב, הנתונים והמידע בפרסומים הרשמיים בכתב הוא הנכון. בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר ו/או המידע ו/או השירותים והתוכנות ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באתר ומהיות השירותים אינם מתאימים לצרכי או מטרות המשתמש.

במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר, אנא הודע על כך למפעילה בכתובת הדוא"ל sales@ipcomp.co.il.

מחירון איי.פי מחשבים והתמורה

תמורת השירותים הינה בהתאם להצעה שהלקוח ראה ורכש באתר + מע"מ לחודש והלקוח מתחייב לבצע את התשלום בגין השירותים בכרטיס אשראי בהוראת קבע, על- פי תנאי איי.פי מחשבים בע"מ, על מרכיביו השונים, ועל פי תעריפי איי.פי מחשבים, כפי שיעודכנו מעת לעת. איי.פי מחשבים רשאית לעדכן את תמורת השירותים בכל עת, על פי שיקול דעתה.

בכל מקרה של העדר תשלום בהתאם למתחייב מההצעה, מכל סיבה שהיא, יצבור הסכום שבפיגור ריבית פיגורים הנהוגה בבנק לאומי בע"מ בגין חריגה בחשבונות חח"ד וכן חיוב הוצאות גביה בשיעור המותר על פי דין ואיי.פי מחשבים בע"מ תהא רשאית לגבות את התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון, זאת מבלי לגרוע מזכותה של איי.פי מחשבים לכל סעד אחר, לרבות הפסקת השירותים ללא הודעה מוקדמת.

מתן השירותים

השירותים יסופקו על ידי איי.פי מחשבים כמתואר בהצעה ובהתאם להוראות הסכם זה.

השירותים המפורטים בהצעה יסופקו ללקוח “is as” וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איי.פי מחשבים בגין תכונות השימוש או המגבלות הכרוכות בשימוש בשירותים. איי.פי מחשבים אינה מתחייבת לבצע עדכונים, שדרוגים או תוספות, גם אם יתבצע שינוי או תיקון בדין החל. בהמשך לכך, על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לבצע עדכון או שינוי, בהתאם לדין החל.

איי.פי מחשבים אינה אחראית לתוכנם של מסמכים ו/או קבצים גרפיים או נתונים אחרים הנמצאים במחשב הלקוח. ואיי.פי מחשבים לא תישא בכל אחריות ביחס לתקינות מערכת ההפעלה והמידע השמור עליו וכן לכל נזק, מכל סוג שהוא.

אחריות לטיב מוצרים ולשימוש בתוכנת Sentinel One

החברה מספקת מוצרי תכנה של חברת Sentinel One ,החברה אינה אחראית לטיב המוצרים ואינה מספק אחריות יצרן על פי דין למוצרים או אחריות אחרת כלשהי, לרבות אחריות בגין טיב ואחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם כתוצאה מהתקנתם, מהסרתם ומהשימוש בהם, ואתם פוטרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר את החברה ובעלי תפקידים מאחריות כלשהי בנדון.

תנאי התקשרות לשרתי ענן:

1. איי.פי מחשבים תהיה אחראית על השרת מבחינת פריטי החומרה, מערכת הפעלה, לרבות תיקונם ותפקודם.

2. שעות עבודה של התמיכה הטכנית – ראשון -חמישי 09:00-18:00.

3. איי.פי מחשבים לא תהא אחראית לכל עיכוב שמקורו בגורמים שלא בשליטתה, לרבות אי מסירת פרטים או המצאת מסמכים מתאימים לצורך הזמנת השרות.

4. בקשה להפסקת השרות ע"י הלקוח, מחייבת הודעה בכתב 30 יום מראש.

5. איי.פי מחשבים אינה אחראית לתאימות בין עדכוני תוכנה ו/או חומרה של יצרני התוכנה / חומרה ולבין אפליקציות הלקוח

6. איי.פי מחשבים אינה אחראית לתקינות ה patch'ים ו/או עדכוני אבטחה ו/או וירוסים העלולים לגרום נזק למערכת ההפעלה ולמידע על השרת, שבמקרה כזה החזרת השרת לפעילות תקינה ע"י צוות הסיסטם , כרוך בתשלום וישלח הצעת מחיר ללקוח לאישור לפני תחילת עבודה, כמו כן איי.פי מחשבים אינה אחראית בכל התערבות של הלקוח בניהול השרת, ובנוסף איי.פי מחשבים אינה אחראית לתקלות בגיבויים או בכל אמצעי גיבוי אחר.

7. איי.פי מחשבים לא תהיה אחראית על החומר או המידע שנמצא במערכת ו/או על אובדנו מכל סיבה כל שהיא, וכן לא תישא בכל אחריות כל שהיא על נזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח בגין נזק למידע ו/או אובדנו, באחריות הלקוח תמיד לשמור אצלו עותק תקין של המידע שלו.

8. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7, מובהר שבכל מקרה של אחריות החברה כלפי הלקוח או מי מטעמו (אם וככל שתהיה) תהא מוגבלת לסכום אשר שילם הלקוח בגין 3 חודשי שרות.

9. היה ובמסגרת ההתקשרות תמכור איי.פי מחשבים, ציוד כל שהוא ללקוח, בין בדרך של מכר רגיל, ו/או אשראי ו/או בעסקת מימון, יישאר הציוד בבעלות איי.פי מחשבים, עד לפירעון מלא של כל התשלומים בגינו.

10. מובהר בזאת כי כל האחריות הנוגעת לקישור הלקוח לשרת מבוססת על קו האינטרנט שברשות הלקוח, כל עניין של איטיות, ניתוקים, רוחב פס, ותקלות כלליות בנושא האינטרנט , חלות על הלקוח בלבד, ואינם קשורות לאיי.פי מחשבים.

11. לצורך עבודה עם שרת הענן – לקוח אמור לוודא שהמחשבים שברשותו מגירסת Windows 10 ומעלה, מחשבים עם מערכות הפעלה XP ו 7 לא נתמכות ע"י מיקרוסופט יותר ומהוות פריצת אבטחה, כאשר נכון להיום עם מערכת הפעלה XP לא ניתן להתחבר עימם לענן.

12. למען הסר ספק, השרות הוא בגין שרת בלבד ולא על המחשבים ו/או האינטרנט בבית העסק באם לא סוכם אחרת.

13. הלקוח מאשר בזאת כי הוא קרא והוא מאשר את התנאים הכלליים במסגרת השירות, בקישור שלהלן: קישור לתנאים כללים (להלן: "התנאים הכלליים").

14. מובהר בזאת כי התנאים הכלליים הם בנוסף לאמור ומבלי לגרוע מהתנאים שבמסמך זה.

רישיון שימוש

בכפוף להוראות המפורטות להלן ובהצעה ותשלום התמורה לאיי.פי מחשבים בע"מ על פי ההצעה, מעניקה איי.פי מחשבים ללקוח, והלקוח מקבל, רישיון שימוש בלעדי, בלתי ניתן להעברה או המחאה, בלתי ניתן לרישוי משנה, הרישיון מתחדש כל חודש בצורה אוטומטית בעת קבלת תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי על פי ההצעה ותנאי השימוש, להשתמש בתוכנה, מובהר בזאת כי איי.פי מחשבים מעניקה את הרישיון ללקוח שחתום על חוזה זה ושמשלם עבורו, ולא לכל גורם אחר ו/או צד שלישי. כמו כן מובהר בזאת כי הלקוח לא יעשה כל עותקים של התוכנה.

תקופת ההסכם.

ההסכם יהיה בתוקף עד אשר מי מהצדדים מודיע על ביטולו בכתב, איי.פי מחשבים יהיו רשאים להודיע אחד לשני על ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מי מהצדדים, וזאת בהודעה בכתב של 30 ימים מראש והשרות יסתיים בתום סוף החודש, וישולם לאיי.פי מחשבים בע"מ את התמורה לה זכאית איי.פי מחשבים בע"מ על פי הסכם זה עד למועד סוף החודש שעליו שולם.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בראשון לציון.

 

תיקון תנאי השימוש

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי הצורך לעדכן את המשתמש על כך. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

 

עדכון אחרון: 06/2023

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר ושירותיו יתבצע בהתאם לתנאים כאמור, וכן כי אני מסכים לקבל דיוורים פרסומיים מעת לעת

יש לכם שאלות נוספות ?

שלחו מייל sales@ipcomp.co.il

צריכים פרויקט הטמעת סנטינל וואן בחברה שלכם ?

מעוניינים בהטמעה מקצועית לחצו לקבלת הצעת מחיר
© כל הזכויות שמורות לאיי.פי מחשבים בע"מ 2003-2023, משווקת SentinelOne בישראל. סימנים מסחריים אשר בשימוש באתר זה הינם סימנים מסחריים או מותגים רשומים של SentinelOne למידע נוסף צרו קשר בטלפון 077-4000179.